ดาวน์โหลด PowerPoint เอกสารการประชุม วันที่ 21 ก.พ. 60