งานการเงิน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑) จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ  ดำเนินการด้านการเงิน  การเบิกเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำฝากเงิน  การนำเงินส่งคลัง  การถอนเงินและการโอนเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ  รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
๓)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบแผนปฏิบัติการประจำปี    
๔)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร    ตามระเบียบ
๕)  ให้คำแนะนำ  ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก – จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๗)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๘)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๙)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย