คณะผู้บริหาร

นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

นายรตินันท์ ปัญญาใส
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายศศิขันธุ์ กล้าขยัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายศราวุฒิ อุทุมพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา