ผู้บริหาร

นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
นายศราวุฒิ อุทุมพร
นายศราวุฒิ อุทุมพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด
นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ


นายศศิขันธุ์ กล้าขยัน
นายศศิขันธุ์ กล้าขยัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายรตินันท์ ปัญญาใส
นายรตินันท์ ปัญญาใส
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ