ผู้บริหาร

นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง
นายรตินันท์ ปัญญาใส
นายรตินันท์ ปัญญาใส
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายศศิขันธุ์ กล้าขยัน
นายศศิขันธุ์ กล้าขยัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด
นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ


นายศราวุฒิ อุทุมพร
นายศราวุฒิ อุทุมพร
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ