ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายรตินันท์ ปัญญาใส
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวสุวิมล อิ่มแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางปริญญา ทองศักดิ์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

นางสาววรัทยา อิ่มแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
นางสาวศิรินันท์ จันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

นางสาวสุคนธรส ล้วนวุทฒิ
ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน
นางสาวภคนทกชสร กลั่นกลิ่น
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวศุภราภรณ์ สวาสุ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน


นายเกริกไกรวัล คิดกิ่ง
ตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน

นางสาวจีรนันท์ เพชรพรรณนาม
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อจันทึก
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายกิตติศักดิ์ วรสุนทร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
Share

ข่าวใหม่วันนี้