ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายศราวุฒิ อุทุมพร

นายศราวุฒิ อุทุมพร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

#นางสาวศมนณกร แสงหิรัญ

นางสาวศมนณกร แสงหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

#นางสาวศิรินันท์ จันทะวงศ์

นางสาวศิรินันท์ จันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

#นางปริญญา ทองศักดิ์

นางปริญญา ทองศักดิ์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

#นางสาวภคนทกชสร กลั่นกลิ่น

นางสาวภคนทกชสร กลั่นกลิ่น
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

#นางสาวศุภราภรณ์ สวาสุ

นางสาวศุภราภรณ์ สวาสุ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

#นางสาวมณีกานต์ บำรุงจิต

นางสาวมณีกานต์ บำรุงจิต
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

#นางสาวปุณณภัสสร์ รถกล

นางสาวปุณณภัสสร์ รถกล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

#นางสาวจีรนันท์ เพชรพรรณนาม

นางสาวจีรนันท์ เพชรพรรณนาม
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

#นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อจันทึก

นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อจันทึก
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

#นางสาวจตุพร ฐาปนะกุล

นางสาวจตุพร ฐาปนะกุล
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

#นายสมหวัง เดชสูงเนิน

นายสมหวัง เดชสูงเนิน
นักการภารโรง

#นายนิยม ใจคง

นายนิยม ใจคง
นักการภารโรง

#นายจเร ใจคง

นายจเร ใจคง
นักการภารโรง

#นายสมภพ แสนสูงเนิน

นายสมภพ แสนสูงเนิน
นักการภารโรง

#นายอภิเชษฐ์ วรรณมูล

นายอภิเชษฐ์ วรรณมูล
นักการภารโรง

#นางเบจมาศ พลจันทึก

นางเบจมาศ พลจันทึก
นักการภารโรง

#นางสัมพิม วงษา

นางสัมพิม วงษา
นักการภารโรง

#นางสำลี แสงใหญ่

นางสำลี แสงใหญ่
นักการภารโรง

#นางเอ็นดู พูลพุทธา

นางเอ็นดู พูลพุทธา
นักการภารโรง

#นางสาวสุนทร วะยะลุน

นางสาวสุนทร วะยะลุน
นักการภารโรง