ฝ่ายแผนงานฯ

นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานฯ
นายสุรศักดิ์ ทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง หัวหน้าที่งานความร่วมมือ
นายกฤษฎา มาแสวง
ตำแหน่งหัวหน้างานประกัน

างน้ำฝน โพธิ์ตาด
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานประกัน

นายปิยะนนท์ สังเสวก
ตำแหน่ง ครู คศ.2
นางสาวศศิรัศมิ์ ขรรค์ทองเถื่อน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
นางสาวนันทพร เตชะทัต
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
นายฉลอง  แก้วชุมพล
ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
นายสหชาติ การเกตกลาง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ