ฝ่ายแผนงานฯ

นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด

นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานฯ

#นางสาวจิราภรณ์ ชูโชติ

นางสาวจิราภรณ์ ชูโชติ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ

#นางน้ำฝน โพธิ์ตาด

นางน้ำฝน โพธิ์ตาด
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

#นายสหชาติ การเกตกลาง

นายสหชาติ การเกตกลาง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

#นางสาวนันทพร เตชะทัต

นางสาวนันทพร เตชะทัต
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ