แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นางกาญจนา  ทิมภราดร
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพัชรินทร์  คชลัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายไพศาล  พู่เจริญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายรัชตะ  บุญยัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายอธิพงศ์  เจนด่านกลาง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายนภา  จะทารัมย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาววราพร  จอมทอง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวนันทนา  สร้อยดอก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน