เทคโนโลยีสารสนเทศ

#กาญจนา
นางกาญจนา  ทิมภราดร
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
#ฉลอง แก้วชุมพล
นายฉลอง  แก้วชุมพล
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางพรจิรา  เงินเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวพันนิภา  จันทินมาธร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายศราวุธ  สุขตาม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายสิทธิกร  นาเจริญ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายไพศาล  พู่เจริญ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางกชพรพรรณ  รอดภัย
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางบุศรา  มาแสวง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายรัชตะ  บุญยัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายอธิพงศ์  เจนด่านกลาง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
#นภา  จะทารัมย์
นายนภา จะทารัมย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน