Previous
Next
“มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และทิศทางการพัมนาประเทศ สู่มาตรฐานสากล”

นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ … เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ...

วารสาร

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.