ค่านิยม

บุคลิกภาพดี  มีจิตอาสา  คุณธรรมนำพา  วาจาไพเราะ