งานความร่วมมือ

นายสุรศักดิ์ ทองสวัสดิ์
นายสุรศักดิ์ ทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้างานงานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา
(2) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
(3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(4) จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(5) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย