งานวิทยบริการ ฯ

นายฉลอง  แก้วชุมพล
นายฉลอง แก้วชุมพล
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้างานวิทยบริการฯ

งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
(1) วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
(2) จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
(3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(4) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(5) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย