ปรัญญา

“ระเบียบวินัยดี ฝีมือเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง”