ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายศราวุฒิ อุทุมพร
นายศราวุฒิ อุทุมพร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารฯ
นางสาวศมณกร แสงหิหัญ
นางสาวศมณกร แสงหิหัญ
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี
นางสาวศิรินันท์ จันทะวงศ์
นางสาวศิรินันท์ จันทะวงศ์
เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
นางปริญญา ทองศักดิ์
นางปริญญา ทองศักดิ์
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาวภคนทกชสร กลั่นกลิ่น
นางสาวภคนทกชสร กลั่นกลิ่น
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวศุภราภรณ์ สวาสุ
นางสาวศุภราภรณ์ สวาสุ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวมณีกานต์ บำรุงจิตร
นางสาวมณีกานต์ บำรุงจิตร
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวปุณณภัสสร์ รถกล
นางสาวปุณณภัสสร์ รถกล
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อจันทึก
นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อจันทึก
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นางสาวจีรนันท์ เพชรพรรณนาม
นางสาวจีรนันท์ เพชรพรรณนาม
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน