ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

นายศศิขันธุ์ กล้าขยัน
นายศศิขันธุ์ กล้าขยัน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
นางสาวปริญทร์ บุญมา
นางสาวปริญทร์ บุญมา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน ฯ
นางสาวอรปรียา เตชะทัต
นางสาวอรปรียา เตชะทัต
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นายวัชร์พิรภพ ศิริอมรพรรณ
นายวัชร์พิรภพ ศิริอมรพรรณ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวพิวรุณศุภภาดา อยู่เจริญ
นางสาวพิวรุณศุภภาดา อยู่เจริญ
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพฯ