ฝ่ายวิชาการ

นายรตินันท์ ปัญญาใส
นายรตินันท์ ปัญญาใส
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวลักษมี นพคุณ
นางสาวลักษมี นพคุณ
เจ้าหน้าที่งานวัดประเมินผล