ฝ่ายแผนงานฯ

นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด
นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ
นางสาวจิราภรณ์ ชูโชติ
นางสาวจิราภรณ์ ชูโชติ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ
นายสหชาติ การเกตกลาง
นายสหชาติ การเกตกลาง
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
นางน้ำฝน โพธิ์ตาด
นางน้ำฝน โพธิ์ตาด
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
นางสาวนันทพร เตชะทัต
นางสาวนันทพร เตชะทัต
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ