พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมอาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

2. ปลูกฝังส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ ให้กับชุมชน ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

4. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามสาขาวิชาชีพ

5. พัฒนาความรู้และทักษะฝีมือความต้องการของสถานประกอบการ