พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของนักเรียนนักศึกษาเข้าสู่สากล

3. เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาสายอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องเสมอภาค และเป็นระบบ

4. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ

5. วิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชน

6. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ