วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ตรงความต้องการของสถานประกอบการ มีจิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”