วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง ได้มาตรฐานด้านวิชาชีพ มีความเป็นเลิศในเรื่องเทคโนโลยี เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับชุมชน สังคม ประเทศชาติ และอาเซียน