ศูนย์ประสานงานเรือนจำ

นายฉลอง  แก้วชุมพล
นายฉลอง แก้วชุมพล
ตำแหน่ง ครู คศ.1

หัวหน้างานด้านการศึกษาผู้ด้อยโอกาส
นางสาวสุนิสา เจริญสุข
นางสาวสุนิสา เจริญสุข
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
นางสาววราพร จอมทอง
นางสาววราพร จอมทอง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
นางสาวพัตร์พิมล จูมทอง
นางสาวพัตร์พิมล จูมทอง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ครูผู้สอนแผนกสามัญ สัมพันธ์
เรือนจําสีคิ้ว
นายอรรถญานนท์ สดสูง
นายอรรถญานนท์ สดสูง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ครูผู้สอนแผนกพืชศาสตร์

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก