เอกลักษณ์

คนเก่ง (Smart People)
ระบบดี (Smart System)
ที่ทำงานน่าอยู่ (Smart Infrastructure)
เทคโนโลยีทันสมัย (Smart Technology)
= College of happiness (วิทยาลัยแห่งความสุข)
= 4S1C