แผนกวิชาการโรงแรม

นายธนเสฏฐ์ สกุลรัชตะวัฒน์
นายธนเสฏฐ์ สกุลรัชตะวัฒน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
นางสาวพรหมภัสสร รุงโรจน์วรกุล
นางสาวพรหมภัสสร รุงโรจน์วรกุล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางกณิกาพร วงศ์มณี
นางกณิกาพร วงศ์มณี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน