แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายธีรชากร วิเศษฤทธิ์
นายธีรชากร วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายปกรณ์ การบรรจง
นายปกรณ์ การบรรจง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ว่าที่ ร.ต. จิตรปกรณ์ เตโชพันธ์
ว่าที่ ร.ต. จิตรปกรณ์ เตโชพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายพิเชษฐ์ พิมกรณ์
นายพิเชษฐ์ พิมกรณ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน