แผนกวิชาบัญชี

นางสาวสุวิมล อิ่มแก้ว
นางสาวสุวิมล อิ่มแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ. 3
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวสุพัตรา ซึ้งศิริทรัพย์
นางสาวสุพัตรา ซึ้งศิริทรัพย์
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
นางสาวสุคนธรส ล้วนวุทฒิ
นางสาวสุคนธรส ล้วนวุทฒิ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)