แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาววรัทยา อิ่มแก้ว
นางสาววรัทยา อิ่มแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ. 1
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายสุวิท ชามะลิ
นายสุวิท ชามะลิ
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
นายราชวุฒิ รัตนไตร
นายราชวุฒิ รัตนไตร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวพรทิพย์ คนรู้
นางสาวพรทิพย์ คนรู้
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ว่าที่ ร.ต. นันทิกานต์ วังสระ
ว่าที่ ร.ต. นันทิกานต์ วังสระ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายกุลเชษฐ์ ชามะลิ
นายกุลเชษฐ์ ชามะลิ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวปวีณา พิตพงษ์
นางสาวปวีณา พิตพงษ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาววารี ติ้มสันเทียะ
นางสาววารี ติ้มสันเทียะ