แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางกาญจนา ทิมภราดร
นางกาญจนา ทิมภราดร
ตำแหน่ง ครู คศ. 3
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางพรจิรา เงินเจริญ
นางพรจิรา เงินเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
นางสาวพันนิภา จันทินมาธร
นางสาวพันนิภา จันทินมาธร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
นายศราวุธ สุขตาม
นายศราวุธ สุขตาม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายสิทธิกร นาเจริญ
นายสิทธิกร นาเจริญ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายไพศาล พู่เจริญ
นายไพศาล พู่เจริญ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวกชพรพรรณ รอดภัย
นางสาวกชพรพรรณ รอดภัย
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายรัชตะ บุญยัง
นายรัชตะ บุญยัง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางบุศรา มาแสวง
นางบุศรา มาแสวง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน