ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ครั้งที่ 1/2562

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพเชิญคณะกรรมการวิทยาลัยประชุม ณ ห้องประชุมปรีดียาธร อาคารวิทยาบริการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การแนะนำคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ชุดที่ 2
1.2 การดำเนินบทบาทของคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง ชุดที่ 2
1.3 การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.4 ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนกับสถานประกอบการและหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2562
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจาการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากช่องในฐานะเลขานุการคณะกรรมการวิทยาลัย
4.1 การายงานประวัติ ผลการดำเนินงาน และบริบทการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมา
4.2 แนวทางการพัฒนาวิทยาลัย ระยะเวลา 3 ปี 2562-2564
4.3 แนวการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเรือจำและทัณฑสถาน และการขัดหลักสูตรระยะสั้น
4.4 รายงานยอดการรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
4.5 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปี 2562
4.6 การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
4.7 การจัดกิจกรรมพิธีทำบุญวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 22 และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
4.8 เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการแต่ละท่านแจ้งงที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาเห็นชอบร่างพัฒนา และการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยฯ ใหม่ ระยะเวลา 3 ปี พ.ศ. 2562-2564
5.2 การพิจารณาเห็นชอบการจัดซื้อรถตู้ของวิทยาลัยฯ
5.3 การพิจารณาเห็นชอบการจัดงานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 2
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

นายศราวุธ สุขตาม

นายศราวุธ สุขตาม ครูผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *