แผนกวิชาการโรงแรม

นายธนเสฎฐ์ สกุลรัชตะวัฒน์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นายศุภชัย อาษากิจ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายพิชญุตม์ ชูปฏิบัติ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายพิมพ์พร ทันงาม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน