การโรงแรม

#นายธนเสฎฐ์ สกุลรัชตะวัฒน์
นายธนเสฎฐ์ สกุลรัชตะวัฒน์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
#นางสาวพรหมภัสสร รุ่งโรจน์วรกุล
นางสาวพรหมภัสสร รุ่งโรจน์วรกุล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน