ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

ที่ แผนกวิชา จำนวนนักเรียนระดับ ปวช. รวม (ปวช.) จำนวนนักเรียนระดับ ปวส. รวม (ปวส.) รวมทั้งหมด
ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2
1 ช่างยนต์ 109 150 241 500 38 35 73 573
2 ช่างกลโรงงาน 70 66 75 211 41 35 76 287
3 ช่างไฟฟ้ากำลัง 93 122 209 424 42 61 103 527
4 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 37 48 69 154 20 18 38 192
5 การบัญชี 71 60 56 157 47 50 97 284
6 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 275 250 249 774 0 6 6 780
7 วิจิตรศิลป์ 0 0 49 49 0 0 0 49
8 อาหารและโภชนาการ 0 0 1 1 0 0 0 1
9 พืชศาสตร์ 68 41 120 229 0 0 0 229
10 การโรงแรม 30 52 107 189 50 31 81 270
11 เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 56 145 242 100 62 162 404
รวม 794 845 1321 2960 338 298 636 3596

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565