แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นายฉลอง แก้วชุมพล
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้าแแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

นางสาวบุศรา มาแสวง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวอุทุมพร พางาม 
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายปิยพงษ์ เกตุภูงา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน