งานบุคลากร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑)  แนะนำ  เผยแพร่  และดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๒)  จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
๓)  จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
๔)  ควบคุม  จัดทำสถิติ  และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ  และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
๕)  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
๖)  ให้คำแนะนำ  อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ  การขอเปลี่ยนตำแหน่งการขอมีและขอเลื่อน วิทยฐานะ  การออกหนังสือรับรอง  การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินทดแทนและการจัดทำสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา  
๗)  ดำเนินการทางวินัยบุคลากรในสถานศึกษา        
๘)  การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
๙)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
๑๐)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
๑๑)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Share

ข่าวใหม่วันนี้