ช่างอิเล็กทรอนิกส์

#นายธีรชากร วิเศษฤทธิ์
นายธีรชากร วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
#นายชูศักดิ์ สวาสุ
นายชูศักดิ์ สวาสุ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
#นายปกรณ์ การบรรจง
นายปกรณ์ การบรรจง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
#ว่าที่ ร.ต. จิตปกรณ์ เตโชพันธ์
ว่าที่ ร.ต. จิตปกรณ์ เตโชพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
#นายนราธิป สวาสุ
นายนราธิป สวาสุ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน