แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายธีรชากร วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายนนทัชกร พรรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายปกรณ์ การบรรจง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ว่าที่ ร.ต. จิตปกรณ์ เตโชพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายนราธิป สวาสุ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายจิรศักดิ์ ช่วงโชติ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน