ปรัชญา

ระเบียบวินัยดี ฝีมือเป็นเลิศ คุณธรรมสูงยิ่ง