สามัญสัมพันธ์

#นางสาววรัทยา อิ่มแก้ว
นางสาววรัทยา อิ่มแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
#นายสุวิท ชามะลิ
นายสุวิท ชามะลิ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
#นายราชวุฒิ รัตนไตร
นายราชวุฒิ รัตนไตร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
#นายกุลเชษฐ์ ชามะลิ
นายกุลเชษฐ์ ชามะลิ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
#จ่าสิบตรี นันทิกานต์ วังสระ
จ่าสิบตรี นันทิกานต์ วังสระ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
#นางสาวปวีณา พิตพงษ์
นางสาวปวีณา พิตพงษ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
#นางสาวสุพัตรา เกรัมย์
นางสาวสุพัตรา เกรัมย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
#นางสาวนฤมล เคียดธฤมาร
นางสาวนฤมล เคียดธฤมาร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน