Previous
Next
“มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และทิศทางการพัมนาประเทศ สู่มาตรฐานสากล”

นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.